Spring naar content

Aanmelden leerjaar 1

Aanmelden leerjaar 1, schooljaar 2023-2024

Heeft uw kind een mavo-, havo- of vwo-advies dan is het van harte welkom op onze school.

Aanmelden

Alle leerlingen uit de regio die naar het voortgezet onderwijs gaan, krijgen van de basisschool een aanmeld- en adviesformulier. Leerlingen die kiezen voor het Canisius College vullen ook het aanmeldformulier van het Canisius College in.

  • Het aanmeldformulier van het Canisius College geldt alleen als ook het aanmeld- en adviesformulier van de basisschool is ingevuld en ingeleverd. De formulieren kunt u:
    opsturen per post naar: Canisius College, Berg en Dalseweg 207, 6522 BK Nijmegen
  • opsturen via de e-mail: [email protected]
  • of persoonlijk afgeven bij de receptie.

Klik hier om het aanmeldformulier te downloaden.

Procedure en tijdpad aanmelding 2023

Als ouder meldt u uw kind aan. U vult het aanmeldformulier in van onze school (te downloaden via website www.canisiuscollege.nl) en levert dit samen met het aanmeld- en adviesformulier van de basisschool in op het Canisius College of stuurt het per post of e-mail op.

Na aanmelding ontvangt u uiterlijk 10 maart van het Canisius College per mail een schriftelijke ontvangstbevestiging van de aanmelding.

Het Canisius College vraagt digitaal het onderwijskundig rapport en overige relevante gegevens op bij de basisscholen.

Als in het onderwijskundig rapport is aangegeven dat er contact met de basisschool nodig is vóór de plaatsing, dan neemt het Canisius College contact op met de basisschool.

  • Het aantal aanmeldingen wordt vastgesteld. Indien er meer dan 220 leerlingen zijn aangemeld, volgt er een lotingprocedure.
  • Het aantal te formeren atheneum/gymnasium-, havo/atheneum- en mavo/havo klassen wordt vastgesteld op grond van de verdeling van de adviezen van de basisschool.
  • Voorafgaand aan de loting wordt het aantal leerlingen vastgesteld dat met voorrang wordt toegelaten. Leerlingen met een broer of zus bij ons op school hebben voorrang bij de plaatsing, net zoals kinderen van onze personeelsleden. Deze leerlingen moeten zich dan wel op tijd hebben aangemeld vóór 6 maart.
  • De resterende beschikbare plaatsen worden op de volgende wijze verloot. Eerst wordt nagegaan hoeveel leerlingen het Canisius College als eerste aanmeldingskeuze hebben opgegeven. Als er voor alle leerlingen in deze categorie voldoende plaats is, worden ook zij bij voorrang toegelaten. Overschrijdt het aantal leerlingen met het Canisius College als eerste keuze het aantal beschikbare plaatsen, dan worden deze plaatsen uitsluitend onder deze leerlingen verloot.

Eerste lotingen op scholen die een over-aanmelding hebben, ouders van uitgelote leerlingen worden daar telefonisch van op de hoogte gebracht.

Vanaf deze dag kunnen ouders van leerlingen die uitgeloot zijn contact opnemen met scholen waar nog plaats is. Er is GEEN extra open dagdeel.

Op 10 maart krijgen alle ouders per mail een schriftelijke ontvangstbevestiging van de aanmelding, dan wel uitloting. Uitgelote leerlingen krijgen bericht op welke scholen nog wel plaats is.

Eventueel tweede loting op scholen die na de tweede ronde een over-aanmelding hebben.

Ouders ontvangen per mail schriftelijk bericht van het resultaat van de tweede loting en in geval van uitgeloot zijn, informatie van scholen waar nog plaats is.

De informatie van de basisscholen is binnen. Op grond van deze aanvullende informatie wordt beoordeeld welke leerlingen toelaatbaar zijn.

U ontvangt uiterlijk 12 april per mail schriftelijk bericht over de plaatsing van uw kind op het Canisius College (termijn van 6 weken na aanmelding).

Indien de aangeleverde gegevens daartoe aanleiding geven (bijv. in geval van zorgplicht) kan het Canisius College besluiten tot nader onderzoek en de termijn met maximaal vier weken verlengen. In dat geval is 17 mei de uiterste datum van berichtgeving ten aanzien van de plaatsing van uw kind.

Deze is bedoeld voor de leerlingen. Uw kind maakt kennis met de mentor en de klasgenoten. Te zijner tijd ontvangt u per mail relevante informatie over de start van het schooljaar en de werkwijze van het Canisius College.

Tot slot

Deze procedure is met de grootste zorgvuldigheid opgesteld en afgestemd op de procedure voor de overgangsactiviteiten tussen primair en voortgezet onderwijs.

Voor vragen of opmerkingen over deze procedure, kunt u contact opnemen met mw. Marijn Noorduyn, afdelingsleider leerjaar 1 en 2, bereikbaar op 024-3816816 of per e-mail: [email protected]