Spring naar content

Vertrouwens-persoon en inspectie

Vertrouwenspersoon

De interne vertrouwenspersonen zijn er voor leerlingen, ouders en personeelsleden. Ze zijn aanspreekpunt bij ongewenste omgangsvormen, zoals pesten, racisme, (LHBTIQ+-)discriminatie, agressie/geweld, ongewenste intimiteiten en machtsmisbruik. Het uitgangspunt is om eerst te proberen er in onderling overleg uit te komen. Lukt dit niet, dan kan de interne vertrouwenspersoon worden benaderd. De vertrouwenspersoon kiest geen partij, maar adviseert en ondersteunt de melder bij mogelijke vervolgstappen om tot een oplossing van de klacht te komen.

De interne vertrouwenspersonen van het Canisius College zijn:

Externe vertrouwenspersoon en vertrouwenspersoon integriteit

De externe vertrouwenspersoon van @voCampus is mevrouw Jacqueline Pulles.

Mevrouw Pulles is bereikbaar via de vertrouwenslijn (Bezemer-Schubad); 088-1440200 of via het e-mailadres: [email protected].

 

 

Meldpunt vertrouwensinspecteur

Klachtmelding over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, discriminatie, fundamentalisme, radicalisering, extremisme: (0900) 111 31 11 (lokaal tarief).

In het geval van een mogelijk zedenmisdrijf, gepleegd door een leerling of een medewerker van de school jegens een leerling, zijn medewerkers bij wet verplicht dit direct aan het schoolbestuur te melden. In overleg met de vertrouwensinspecteur beoordeelt het bestuur of aangifte bij de politie of justitie noodzakelijk is.

Inspectie van het onderwijs
[email protected]
www.onderwijsinspectie.nl
Vragen over onderwijs: 1400