Spring naar content

Ouderparticipatie

Wat is de ouderraad?

De ouderraad behartigt de belangen van alle ouders en leerlingen van het Canisius College. Met het opvangen van geluiden van andere ouders is de Ouderraad dé spreekbuis naar de school. Ook dient de ouderraad als klankbord voor de schoolleiding bij nieuwe initiatieven of maatschappelijke ontwikkelingen. De ouderraad beheert ook de ouderbijdragen, waarmee ieder jaar veel mooie activiteiten worden gerealiseerd.

Dit heeft de ouderraad afgelopen jaren zoal gedaan:

 • Advies aan schoolleiding die in coronatijd verminderd zicht had op de kinderen en hun behoeften, zoals over het verkorten van de lesduur.
 • Advies aan schoolleiding over co-uren.
 • Organisatie thema-avonden met onderwerpen als: motiveren van jongens, leren leren, en verslaving onder jongeren (i.s.m. Iriszorg).
 • Organisatie Oudercafés.
 • Investering in nieuw beachvolleyveld met gelden uit ouderbijdrage.
 • Meedenken over nieuwe leerlijnen en over buitenlandreizen.
Geeft u andere ouders en uw kind(eren) ook een stem?

De ouderraad overlegt zes keer per jaar met de schoolleiding en stemt af met de klankbordgroepen en de medezeggenschapsraad.
Wilt u als aspirant lid óf als belangstellende een vergadering bijwonen? Dan bent u van harte welkom. Geef u op via ouderraad@canisiuscollege.nl.
De volgende vergaderingen zijn op: woensdag 14 december 2022, woensdag 25 januari 2023, woensdag 8 maart 2023, woensdag 19 april 2023 en woensdag 7 juni 2023. De vergaderingen duren van 19.30-21.30 uur.

‘Onmisbare sparringpartner’

Rector Martinette Selten: ‘Voor de ouders is de ouderraad een belangrijke vertegenwoordiging, voor de schoolleiding een onmisbare sparringpartner. In de bijeenkomsten brengt de oudervereniging zaken in namens de ouders, de schoolleiding bevraagt de oudervereniging met name over onderwijs en de leerlingbegeleiding. Het gaat dan over de effecten van ingezet beleid, en ook over onze plannen voor nieuw beleid. Zo hebben we tijdens corona veelvuldig overleg gehad over de opvang van de leerlingen, het organiseren van schaduwtoetsweken en de co-uren.
Een van de leden van de oudervereniging heeft ook zitting in de MR. De vergaderingen van de oudervereniging zijn altijd gepland voor de bijeenkomsten van de MR. Door deze werkwijze heeft de oudervereniging ook een wezenlijke inbreng in de MR. Zowel de oudervereniging als de schoolleiding wil de oudervereniging graag op volle sterkte houden. Het is een belangrijk middel om driehoek school-ouder-kind vorm te geven.’

Wie zitten er nu in de ouderraad?

 • Nicki van Rennes
 • Beatrijs Bonarius
 • Lilian Brouwer
 • Anke van de Lockant
 • Rob Maters
 • Thorsten Meijer
 • Chantal Müskens
 • Pauline Teijssen
 • Paula Visker
 • Esther-Simone Visser
 • Miranda de Vries
 • Marieke Wilke

Ouderparticipatie: klankbordgroepen

Hoe denkt u als ouder over thema’s die van belang zijn voor uw kind en voor u? Het Canisius College betrekt ouders graag bij bestaand en voorgenomen beleid. In de klankbordgroep kunnen ouders van leerlingen uit alle leerjaren hierover meedenken en meepraten. De klankbordgroep komt drie keer per jaar bijeen. Ook de schoolleiding is aanwezig bij deze bijeenkomsten. Terugkoppeling, ontmoeting en verbinding staan centraal.

Wilt u zich opgeven voor de klankbordgroep? Stuur dan een mail naar info@canisiuscollege.nl.

Ouderparticipatie: ALV

Als ouder krijgt u een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering kunt u met de zittende ouderraad van gedachten wisselen, bijvoorbeeld over de jaarrekening en begroting. De schoolleiding is ook aanwezig en geeft een toelichting op (de uitvoering van) het beleid. Wilt u meer informatie over de oudervereniging?

U kunt uw vragen stellen via ouderraad@canisiuscollege.nl.