Spring naar content

Ouderparticipatie

Ouderraad

De ouderraad behartigt de belangen van alle ouders en leerlingen van het Canisius College. Daarvoor overlegt de ouderraad regelmatig met de schoolleiding en stemt af met de klankbordgroepen en de medezeggenschapsraad. Ook int en beheert de ouderraad de ouderbijdragen, waarmee we ieder jaar veel mooie activiteiten kunnen realiseren. Zowel in de lessen als daarbuiten.

De ouderraad komt meerdere keren per schooljaar bijeen. Komende vergaderingen zijn gepland op:

  • Woensdag 5 oktober
  • Woensdag 9 november
  • Woensdag 14 december
  • Woensdag 25 januari
  • Woensdag 8 maart
  • Woensdag 19 april
  • Woensdag 7 juni

De vergaderingen vinden op school plaats van 19.30 tot 21.30 uur. Wilt u een vergadering van de ouderraad bijwonen, dan bent u van harte welkom. U kunt zich hiervoor opgeven via ouderraad@canisiuscollege.nl.

De ouderraad organiseert daarnaast meerdere keren per jaar themabijeenkomsten en een oudercafé voor alle ouders van leerlingen op het Canisius College.

Klankbordgroepen

Hoe denkt u als ouder over thema’s die van belang zijn voor uw kind en voor u? Het Canisius College betrekt ouders graag bij bestaand en voorgenomen beleid. In de klankbordgroep kunnen ouders van leerlingen uit alle leerjaren hierover meedenken en meepraten. De klankbordgroep komt drie keer per jaar bijeen. Ook de schoolleiding is aanwezig bij deze bijeenkomsten. Terugkoppeling, ontmoeting en verbinding staan centraal.

Wilt u zich opgeven voor de klankbordgroep? Stuur dan een mail naar info@canisiuscollege.nl.

Oudervereniging

Als ouder van een kind op het Canisius College bent u automatisch lid van de oudervereniging. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een uitnodiging voor de algemene ledenvergadering. Tijdens deze vergadering kunt u met de zittende ouderraad van gedachten wisselen, bijvoorbeeld over de jaarrekening en begroting. De schoolleiding is ook aanwezig en geeft een toelichting op (de uitvoering van) het beleid. Wilt u meer informatie over de oudervereniging? U kunt uw vragen stellen via ouderraad@canisiuscollege.nl.